Geheimhoudingsplicht Werknemers

Geheimhoudingsplicht Werknemers

Vaak is in de arbeidsovereenkomst een clausule opgenomen met een geheimhoudingsplicht. In de voorbeeldovereenkomsten van de Anko staat dit artikel standaard:

“Geheimhouding

Werknemer zal tegenover derden alsmede collega’s tijdens en na de dienstbetrekking bijzonderheden of informatie betreffende werkgever of betreffende zakelijke relaties van werkgever, geheimhouden, tenzij werkgever hiertoe toestemming geeft. Schade die bij overtreding hieruit voortvloeit, zal door werkgever rechtens worden verhaald.

Werknemer zal, bij einde dienstverband, relaties en klanten niet informeren over een eventuele nieuwe werkgever of eigen onderneming. Dit verbod geldt tot het einde van het dienstverband. Bij overtreding verbeurt werknemer een direct opeisbare boete van € 1000,– per gebeurtenis en tevens € 50,– voor elke dag dat hij in overtreding is, te betalen aan werkgever onverminderd het recht van werkgever om volledige schadevergoeding te vragen.

Eventueel kan er voor gekozen worden om extra tekst specifiek verwijzend naar de  AVG aan de geheimhouding toe te voegen:

“Op de geheimhoudingsverplichting voor werknemer en werkgever is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De werknemer is gehouden  zich zowel tijdens de duur van de arbeidsovereenkomst als na beëindiging daarvan zich te data, gegevens, informatie en alles wat hem of haar in het kader van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst ter kennis komt, vertrouwelijk te behandelen. Op het gebruik van vorenbedoelde data, gegevens en informatie c.a. is de AVG van toepassing. Werknemer is niet gerechtigd klantgegevens op welke wijze dan ook aan zichzelf te doen toekomen.

Het niet nakomen of veronachtzamen van de verplichtingen als hiervoor bedoeld kan leiden tot arbeidsrechtelijke consequenties.”*

*(Dit is een voorbeeld tekst, je kunt hier geen rechten aan ontlenen. Je kunt het aanpassen zodat deze meer geschikt is voor jouw situatie. Je blijft zelf verantwoordelijk voor de inhoud en toepassing van de tekst)

Heeft dit artikel u geholpen?

Gerelateerde artikelen