Wijzigingen verlofkaart

Vanaf 2023 zijn er nieuwe CAO regels van kracht. Dit heeft invloed op de verwerking van de verlofuren. De nieuwe verlofregels zijn inmiddels, met terugwerkende kracht, verwerkt binnen de verlofkaarten in Salonhub. Communiceer dit met het personeel om misverstanden te voorkomen.

De volgende wijzigingen van de CAO zijn toegepast

  • de werknemer, die zich in een kalenderjaar niet ziek meldt, recht heeft op 1 extra vakantiedag.
  • De werknemer die zich in een kalenderjaar één maal ziek meldt, krijgt één vakantiedag minder dan normaal. Bij een tweede ziekmelding vervalt nog 1 vakantiedag. Het aantal vakantiedagen dat vervalt kan maximaal 2 per jaar bedragen. Deze regeling wordt naar evenredigheid toegepast bij: – een parttime werknemer; – een dienstverband dat na de eerste werkdag van het kalenderjaar is begonnen en/of voor de laatste werkdag van dat jaar is beëindigd.
  •  Extra vakantiedagen: Volgens de CAO van 2022 en eerder heeft een werknemer mogelijk recht op extra vakantiedag(en) als de werknemer een bepaalde leeftijd heeft bereikt . Ondanks dat dit vanaf 2023 niet meer van toepassing is, behoudt de medewerker wel de dagen die in het verleden opgebouwd zijn. Er wordt dus gerekend met de leeftijd die de medewerker behaald heeft in 2022.

Betaald ouderschapsverlof bij afwezig melden toegevoegd

Sinds augustus 2022 hebben ouders gedurende het eerste levensjaar van het kind recht op 9 weken verlof met een uitkering via het UWV. Het betaalde ouderschapsverlof  is opgenomen als reden van afwezigheid op de verlofkaart.

Geboorteverlof partner

Partners krijgen eenmaal het aantal werkuren per week aan geboorteverlof. De werkgever betaalt het loon tijdens dit verlof volledig door. De werknemer kan de verlofdagen van het geboorteverlof naar eigen inzicht opnemen. Maar moet dit wel doen binnen 4 weken na de geboorte van het kind.

Het betaalde geboorteverlof is opgenomen als reden van afwezigheid op de verlofkaart.

Uren status laat alle uren zien

Het overzicht bij de medewerker “Uren status” laat alle uren zien. Niet alleen de aan het eind van de dag geregistreerde uren maar ook de uren die nog niet geregistreerd zijn. De uren die al wel in de agenda staan maar nog niet geregistreerd zijn ook alvast zichtbaar bij Uren status.

 

 

 

 

Een groen bolletje betekent dat de uren goedgekeurd en geregistreerd zijn. Een grijs bolletje staat voor dat deze melding wel in de agenda staat, maar nog niet geregistreerd is.

Heeft dit artikel u geholpen?

Gerelateerde artikelen